Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου

Ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου προχωρεί σε πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου:


Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ. 183 45, Μοσχάτο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Κατσαντώνη (τηλ.επικοινωνίας:213-2019604).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 25 Ιουλίου - 3 Αυγούστου και μεταξύ των ωρών 09:00 - 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ανακοίνωση, το έντυπο της αίτησης, και το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου